Utleie av Ski bad (særreglement)

Ski Svømmeklubb har, som ansvarlig for drift av publikumsbadet Ski bad, ansvar for utleie av Ski bad.

Dette særreglementet for utleie er et supplement til “Fellesreglement for utleie av Ski kommunes lokaler". Fellesreglementet er overordnet dette særreglementet.

Hvem kan leie
Foreninger, organisasjoner og institusjoner med et klart kulturelt, humanitært miljøskapende eller politisk formål, samt kommunale virksomheter har anledning til å leie lokalene.

Badene kan også leies ut til privatpersoner.

Hva kan leies ut?
Svømmehall og garderober i Ski bad.

Ansvar
Leietaker plikter å sette seg inn i gjeldene regler for “Fellesreglement for utleie av Ski kommunes lokaler”. Utover dette gjelder følgende:

Sporadisk leie

Ved sporadisk leie er det Ski Svømmeklubb som har ansvar for inn- og utlåsing, vakthold samt sikkerheten i bassenget. Leie av badevakt inngår i utleieprisen.

Ved flere enn 15 barn og/eller voksne i bassenget er det behov for 2 badevakter og det kommer da et prispåslag på kr. 220,- pr påbegynte time.

Fast leie
Ved fast leieavtale har leietaker ansvaret for inn- og utlåsing, vakthold samt nødvendig sikkerhet i bassenget. Leietaker må selv påse at det til enhver tid er en tilstede med livredningskompetanse.

Livredningskompetansen må dokumenteres ved undertegnelse av uteleiekontrakten.

Ved fast leieavtale kan leietaker deponere egen nøkkel. Nøkkel kvitteres ut på sentralbordet på Ski rådhus.

Leietaker er både ved sporadisk og fast leie økonomisk ansvarlig for skader og mangler som påføres utstyr, læremidler og lokaler i leietiden, jfr. "Fellesreglement for utleie av Ski kommunes lokaler".

Orden
  • Leietaker må selv klargjøre lokalene til sitt bruk.
  • Bruk av glass og annet knustbart materiale er STRENGT forbudt i badene – inkludert garderober og tilleggsarealene i svømmehallen.
  • Etter bruk må det foretas nødvendig opprydding.
  • Inventar og utstyr settes på plass, og søppel tas med.
  • Røyking og bruk av alkohol er ikke tillatt i eller i nærheten av svømmehallene.
  • Dersom opprydding ikke utføres tilfredsstillende, blir leietaker fakturert med kr. 300,- pr påbegynte time.
  • Utefottøy er ikke tillatt brukt i svømmehallene.

Annulering av utleieforholdet
Tildelte lokaler som ikke tas i bruk plikter leietaker å gi beskjed om snarest mulig. Dersom slik melding ikke gis, må leietaker betale gjeldende leiesatser.

Dersom leietaker ikke overholder reglene kan leieforholdet annulleres med umiddelbar virkning. Forhåndsbetalt leie vil ikke bli tilbakebetalt, og eventuelle utestående krav Ski Svømmeklubb har til leietager vil forfalle med 14 dagers frist.